Кафедра безпекової інженерії

Мова:

Силабус

Силабус навчальної дисципліни “Безпека життєдіяльності”

Силабус навчальної дисципліни “Безпека праці в індустрії ІТ-технологій”

Силабус вибіркової навчальної дисципліни “Організація управління умовами праці”

Силабус вибіркової навчальної дисципліни “Екологічна безпека”

 

Силабус навчальної дисципліни

“Безпека життєдіяльності”

Назва поляДетальний контент, коментарі
1Назва факультетуФакультет автоматики і комп’ютеризованих технологій
2Рівень вищої освітиПерший (бакалаврський) рівень
3Код і назва спеціальностіУсі спеціальності університету
4Тип і назва освітньої програми
5Назва дисципліниБезпека життєдіяльності
6Кількість ЄКТС кредитів3
7Структура дисципліниЛекції – 18 годин

Лабораторна робота – 12 годин.

Практичні заняття – 6 годин

Самостійна робота – 48 годин

Консультації – 6 годин

Форма контролю – залік

8Графік вивчання дисципліни1-2 курс, 1-4 семестр
9Передумови для навчання за дисципліноюДисципліна базується на знаннях, здобутих при вивченні дисциплін Фізика, Вища математика
10Анотація дисципліниДисципліна забезпечує студентів сучасними знаннями з організації безпечної життєдіяльності з обов’язковим урахуванням вимог охорони праці, гарантуванням збереження життя, здоров’я та працездатності працівників у різних сферах професійної діяльності; захисту персоналу, населення в умовах техногенних небезпек  

Розділ 1. Теоретичні основи безпеки життєдіяльності

Тема 1.1. Проблема безпеки людини

Тема 1.2 Поняття небезпеки та запобігання НС

Тема 1.3. Застосування ризик-орієнтованого підходу для побудови імовірнісних структурно-логічних моделей виникнення та розвитку небезпек

Тема 1.4 Забезпечення безпеки людини

Тема 1.5 Виробничий та невиробничий травматизм

Тема 1.6 Правові основи БЖД

Лабораторна робота «Оцінка впливу чинників виробничого середовища на здоров’я людини».

Практичне заняття «Оцінка професійних ризиків застосуванням Fault Tree Analysis»

Практичне заняття «Оцінка енергетичної цінності складових харчування для забезпечення життєдіяльності організму людини»

Розділ 2. Забезпечення промислової безпеки

Тема 2.1 Дія електричного струму на організм людини

Тема 2.2 Небезпека електричних мереж та засоби їх безпечної експлуатації

Лабораторна робота «Дослідження опору тіла людини електричному струму»

Практичне заняття «Застосування методів та засобів забезпечення безпеки життєдіяльності»

   Розділ 3. Забезпечення виробничої санітарії та гігієни праці

Тема 3.1 Електромагнітні поля та випромінювання радіочастотного та оптичного діапазонів

Тема 3.2 Шум та вібрація

Тема 3.3 Аналіз повітряного середовища робочої зони

Лабораторна робота «Дослідження параметрів природного та штучного освітлення»

Лабораторна робота «Дослідження властивостей звукового сприйняття людини»

Лабораторна робота «Досліждення повітряного середовища приміщення»

11Компетентності, завдання, вміння, розуміння, якими оволодіє здобувач вищої освіти в процесі навчанняНеобхідні компетентності та вміння:

в виробничо-технологічній діяльності:

·      здатність до розуміння предметної області та професійної діяльності, що дозволяє обирати та використовувати технології безпечної роботи та параметри виробничих процесів;

·      здатність ідентифікувати небезпечні чинники природного та техногенного середовищ і віднайти шляхи відвернення їхньої вражаючої дії, використовуючи імовірнісні структурно-логічні моделі;

·      здатність оцінювати та враховувати соціальні, технологічні та екологічні фактори на всіх етапах життєвого циклу інфокомунікаційних та інших виробничих систем;

·      здатність оцінювати проведення заходів щодо усунення причин нещасних випадків і професійних захворювань на виробництві та забезпечувати якість виконуваних робіт.

в організаційно-управлінській діяльності:

·      здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями щодо профілактики побутового та виробничого травматизму, а також загальної та професійної захворюваності;

·      розуміти і враховувати соціальні, екологічні, етичні аспекти, вимоги охорони праці, виробничої санітарії, пожежної безпеки та існуючих державних і закордонних стандартів під час формування технічних завдань та рішень;

·      методичне забезпечення і проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці серед працівників організації (підрозділу).

в проектно-конструкторській діяльності:

·       здатність впроваджувати безпечні технології, обирати оптимальні умови і режими праці, проектувати та організовувати робочі місця на основі сучасних технологічних та наукових досягнень в галузі охорони праці;

·      вміння обґрунтувати нормативно-організаційні заходи забезпечення безпечної експлуатації технологічного обладнання та попередження виникнення техногенних небезпек;

·      знати про основні засоби, форми та принципи основ здоров’я, вміти аналізувати механізми впливу небезпек на людину, визначати характер взаємодії організму людини з небезпеками середовища існування з урахуванням специфіки механізму токсичної дії небезпечних речовин, енергетичного впливу та комбінованої дії вражаючих  факторів.

12Результати навчання здобувача вищої освіти·      здатність впроваджувати безпечні технології, обирати оптимальні умови і режими праці, проектувати та організовувати робочі місця на основі сучасних технологічних та наукових досягнень в галузі безпеки праці;

·      вміння обґрунтувати нормативно-організаційні заходи забезпечення безпечної експлуатації технологічного обладнання та попередження виникнення техногенних небезпек;

·      знати про основні засоби, форми та принципи основ здоров’я, вміти аналізувати механізми впливу небезпек на людину, визначати характер взаємодії організму людини з небезпеками середовища існування з урахуванням специфіки механізму токсичної дії небезпечних речовин, енергетичного впливу та комбінованої дії вражаючих  факторів.

13Система оцінювання відповідно до кожного завдання для складання заліку 

Вид заняття/контрольний захід
ЗМ №1ЗМ №2ЗМ №3
Min/max рейт. оцінкаТест 1ПЗ 1КТ 1Тест 2ЛБ 1КТ 2ПЗ 2ПЗ 3ЛБ 2ЛБ 3КТ 3
15-264-619-3215-266-1021-364-64-66-106-1020-32

Тест №1 – після вивчення першого розділу

Тест №2 – після вивчення другого та третього розділу

Залік – підсумкова оцінка трьох змістовних модулів

Відпрацювання практичних та лабораторних занять, проходження тестів – обов’язковий компонент зарахування дисципліни.

14Якість освітнього процесуПостійне оновлення змісту дисципліни на підставі сучасних практик, нормативних документів, наукових досягнень, політика академічної доброчесності.

Студенти мають можливість займатись науково-дослідною роботою, брати участь у роботі наукових студентських конференцій, семінарів, кружків, виставок тощо.

Для студентів, які пропустили заняття з поважної причини, є можливість додаткового відпрацювання

15Методичне забезпеченняНавчальний посібник, комплекс навчально-методичного забезпечення (http://catalogue.nure.ua/knmz), методичні вказівки до лабораторних робіт, практичних занять, самостійної роботи

Сайт кафедри os.nure.ua

16Розробник силабусуЗав.каф. Охорона праці Стиценко Т.Є., tatiana.stytsenko@nure.ua

Доц. каф. Охорона праці Пронюк Г.В., ganna.proniuk@nure.ua

Силабус навчальної дисципліни

“Безпека праці в індустрії IT-технологій”

1Назва факультету Автоматики і комп’ютерізованих технологій
2Рівень вищої освітиПерший (бакалаврський) рівень
3Код і назва спеціальностіУсі спеціальності університету
4Тип і назва освітньої програми
5Назва дисципліниБезпека праці в індустрії ІТ
6Кількість ЄКТС кредитів3
7Структура дисципліни (розподіл за видами та годинами навчання)Денна форма навчання: лекцій-18 год., консультацій – 6 год, практичних занять – 12 год., самостійна робота – 54 год.,

вид контролю – залік.

Заочна форма навчання: лекцій – 4 год., практичних занять – 6 год., самостійна робота – 78 год., вид контролю – залік.

8Графік вивчення дисципліниРік підготовки – 3-й (семестр 5-6-й)
9Передумови для навчання за дисципліноюРаніше мають бути вивчені дисципліни:

«Безпека життєдіяльності людини»

10Анотація дисципліниДисципліна містить такі змістові модулі:

1.Основні положення безпеки праці в індустрії ІТ

1.1. Мета та завдання дисципліни.

1.2. Міжнародні та державні норми з питань безпеки праці користувачів ІТ.

1.3. Виробничі фактори, які можуть спричинити професійні захворювання в індустрії ІТ, та методи й засоби їх усунення.

1.4. Травми та професійні захворювання на підприємствах та робочих місцях галузі

2. Психологічні та фізіологічні особливості користувачів ІТ при забезпечені безпеки трудових процесів.

2.1. Основи фізіології та психології праці людини, методи зниження професійного стресу.

2.2. Методи підвищення мотивації безпеки праці.

2.3. Сучасні ергономічні вимоги до робочих місць користувачів комп’ютерів, оптимальні режими роботи, що забезпечують високу працездатність працівників та відсутність напруженості праці.

3. Теоретичні основи ризику та методи розрахунків ймовірності виникнення НС при використанні комп’ютеризованих систем.

3.1. Основи застосування ризик-менеджменту.

3.2. Методи оцінки ризиків, що виникають у індустрії ІТ.

Практичні заняття:

1.Атестація робочих місць за умовами праці

2.Оцінка ергономічної ефективності робочого місця

3.Розрахунок систем штучного та природного освітлення робочих місць

4.Аналіз дерева несправностей (FTA – Fault Tree Analysis)

5.Аналіз дерева подій (ETA — Event Tree Analysis)

Самостійна робота:

1.Система управління безпекою праці в організації.

2.Засоби ідентифікації небезпечних та шкідливих чинників виробничого середовищ.

3.Аналіз нещасних випадків і професійних захворювань на виробництві.

4.Праця та її фізіолого-психологічні особливості

5.Профілактичні заходи щодо збереження здоров¢я та підвищення працездатності працівників у ІТ-індустрії

6.Поняття ризику, його види

7.Управління ризиком

11Компетентності, знання, вміння, розуміння, якими оволодіє здобувач вищої освіти в процесі навчанняЗдобувач буде мати здатність вирішувати професійні завдання з урахуванням вимог безпеки праці та володіти такими основними професійними компетенціями :

у науково-дослідній діяльності:

·                    здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу основних методів і засобів забезпечення безпеки праці в індустрії інформаційних технологій;

у технологічній діяльності:

·                    здатність до розуміння предметної області та професійної діяльності, що дозволяє ідентифікувати виробничі фактори, які можуть спричинити професійні захворювання в індустрії ІТ, та обирати методи й засоби їх усунення;

·                    здатність аналізувати об’єкт проектування або функціонування, використовуючи ймовірнісні структурно-логічні моделі аналізу ризиків;

·                    знати про основні засоби, форми та шляхи зниження напруженості та тяжкості трудового процесу в ІТ індустрії;

·                    знати принципи та заходи ергономічної організації безпечних робочих місць користувачів комп’ютерної техніки;

·                    здатність застосовувати стандарти безпеки в області інформаційних систем та технологій при розробці, побудові та інтеграції елементів інфраструктури організації щодо збереження здоров¢я та підвищення працездатності ІТ-користувачів.

у проектній діяльності:

·                    здатність зберігати та примножувати наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння закономірностей розвитку інформаційних технологій, їх місця у розвитку суспільства, техніки і технологій;

·                    здатність до проектування безпечних комп’ютеризованих систем та технологій з врахуванням соціальних, екологічних, етичних аспектів, вимог охорони праці, виробничої санітарії, пожежної безпеки та існуючих державних і закордонних стандартів.

12Результати навчання здобувача вищої освітиЗнання та вміння, набуті при вивченні даної дисципліни, дають можливість використовувати базові технології безпечної роботи в комп’ютерних мережах, обирати оптимальні умови і режими праці при використані ІТ-комплексів та систем на основі сучасних технологічних та наукових досягнень у напрямку професійної безпеки, що забезпечить високий рівень працездатності користувача комп’ютерних систем та попередить професійне вигоряння.
13Система оцінювання відповідно до кожного завдання для складання заліку1. Виконання 6 практичних завдань.

2. Зарахування 2 контрольних робіт або тестів

3. Отримання за семестр не менше 60 балів.

4. Залік – підсумкова оцінка трьох змістовних модулів Озал.=(5-8)х 6 пз +(15-26)х 2 теста=(60-100) балів

14Якість освітнього процесуПропущені практичні заняття в кінці семестру можна відпрацювати на додатковому прийомі заборгованостей, для якого викладач встановлює окремий графік.

Дотримання принципів академічної доброчесності (http://lib.nure.ua/plagiat). Постійне оновлення тематичних розділів, згідно з принципами та законодавчими актами ЄС, світовими досягненнями та нормами по безпечній організації праці.

15Методичне забезпечення1. Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни “Безпека праці в індустрії ІТ- технологій” підготовки освітнього рівня бакалавр усіх спеціальностей та усіх напрямів університету [http://catalogue.nure.ua/knmz] / ХНУРЕ; розроб.: Т. Є. Стиценко, Г. В. Пронюк, Н. М. Сердюк. – Харків, 2017. – 122 с.

2.Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Безпека праці в індустрії інформаційних технологій» для студентiв усіх спеціальностей заочної форми навчання / Упоряд: Г.В. Пронюк, Т.Є. Стиценко, Н.М. Сердюк. – Харкiв: ХНУРЕ, 2017. – 32 с.

3. Методичні вказiвки до практичних занять з дисципліни «Безпека праці в індустрії інформаційних технологій» для студентiв усіх спеціальностей та форм навчання / Упоряд.: Т.Є. Стиценко, Г.В. Пронюк. – Харкiв: ХНУРЕ, 2019. – 46 с.

4. Охорона праці в галузі. Дистанційний курс [Електронний ресурс]: – / Б.В.Дзюндзюк, Г.В.Пронюк. – Харків. : ХНУРЕ, 2013. Режим доступу: http://lib.nure.ua, вільний.

16Розробник силабусуЗав.каф., к.т.н., доц. Стиценко Т.Є., tatiana.stytsenko@nure.ua

Доц. каф. Охорона праці Пронюк Г.В., ganna.proniuk@nure.ua

 

Силабус вибіркової навчальної дисципліни

“Організація управління умовами праці”

Назва поляДетальний контент, коментарі
1.Назва факультетуАвтоматики та комп’ютеризованих технологій
2.Рівень вищої освітиПерший (бакалаврський) рівень
3.Код і назва спеціальності
4.Тип і назва освітньої програми
5.Назва дисципліниОрганізація управління умовами праці
6.Кількість ЄКТС кредитів3
7.Структура дисципліни (розподіл

за видами  та годинами навчання )

Форма контролю – залік

Лекції – 18 годин

Практичні заняття – 12 годин

Самостійна робота – 54 годин

Консультації – 6 годин

Форма контролю – залік

8.Графік вивчення дисципліни3 курс, 5-6  семестр
9.Передумови для навчання  за

дисципліною

Дисципліна базується на знаннях, здобутих при вивченні дисциплін «Безпека життєдіяльності», «Фізика»

 

10.Анотація дисципліниДисципліна забезпечує студентів сучасними знаннями з теоретичних основ ефективного керування умовами праці з метою здійснення продуктивної професійної діяльності на підприємствах (об’єктах господарської, економічної та науково-освітньої діяльності), формування відповідальності за особисту та колективну безпеку і усвідомлення необхідності обов’язкового виконання в повному обсязі всіх заходів гарантування безпеки праці на робочих місцях.

Тема 1. Основні положення систем керування умовами праці протягом виробничій діяльності.

1.1. Мета та завдання дисципліни.

1.2. Вимоги міжнародних стандартів до управління безпекою праці.

1.3. Сучасні підходи до управління умовами праці.

1.4. Система управління безпекою праці на підприємстві.

1.5. Державне управління умовами праці.

1.6. Порядок розроблення системи управління умовами праці з урахуванням вимог OHSAS.

Тема 2. Забезпечення безпеки виробничих процесів.

2.1. Критерії оцінки умов праці на виробництві.

2.2. Сучасні методи та підходи до аналізу умов праці на робочих місцях.

2.3. Виробничі фактори, які можуть спричинити професійні захворювання та методи й засоби їх усунення.

2.4. Забезпечення промислової безпеки та проблеми виробничої санітарії у виробничому приміщенні.

2.5. Сучасні ергономічні вимоги до робочих місць.

11.Компетентності, знання, вміння,

розуміння, якими володіє

здобувач вищої освіти в процесі

навчання

Необхідні компетентності та вміння:

у науково-дослідній діяльності:

·                    здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу даних щодо умов праці на виробництві, методів і засобів організації їх безпеки;

·                    здатність зберігати та примножувати наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння закономірностей розвитку безпеки праці, її місця у розвитку суспільства, техніки і технологій;

·                    здатність оволодівати та застосовувати знання щодо управління умовами праці на робочих місцях та виробничих об’єктах.

у технологічній діяльності:

·                    розуміти і враховувати вимоги охорони праці, виробничої санітарії, пожежної безпеки та існуючих державних і закордонних стандартів під час формування технічних рішень;

·                    знати сучасні системи управління охороною праці та особливості їх застосування при управлінні умовами праці;

·                    використовувати базові технології та принципи організації безпечної роботи в комп’ютерних мережах;

·                    здатність застосовувати принципи та заходи ергономічної організації безпечних робочих місць;

·                    знати профілактичні заходи щодо збереження здоров¢я та підвищення працездатності робітників.

у проектній діяльності:

·                    здатність аналізувати об’єкт проектування або функціонування щодо виробничих факторів, які можуть спричинити професійні захворювання та нещасні випадки, та методів й засобів їх усунення;

·                    аргументувати вибір технічних засобів для створення безпечних умов праці на основі аналізу виробничих систем та технологій, їх властивостей, технічних характеристик;

·                    розробка і впровадження безпечних технологій, вибір оптимальних умов і режимів праці на основі сучасних технологічних та наукових досягнень в галузі охорони праці.

12.Результати навчання здобувача

вищої освіти

Знання та вміння, набуті при вивченні даної дисципліни, дають можливість правильно обирати технічні та ергономічні засоби і методи для створення безпечних умов праці з метою підвищення безпеки виробничих процесів та збереження високої працездатності працівників; оцінювати та враховувати соціальні, технологічні та екологічні фактори на всіх етапах управління умовами праці при використанні інфокомунікаційних та інших технологічних систем.
13.Система оцінювання відповідно

до кожного завдання для складання

заліку/екзамену

1. Відпрацювати шість практичних занять (ПЗ), отримавши оцінку за кожне ПЗ: (5-8) балів.

2. Написати дві аудиторні контрольні роботи (АКР), отримавши оцінку за кожну АКР: (15-26) балів.

3. Скласти залік, отримавши за семестр не менше 60 балів.

Оцінка за семестр Осем=ПЗ1+ ПЗ2+ АКР1+ ПЗ3+ ПЗ4+ ПЗ5+ ПЗ6 +АКР2=(60-100) балів.

14.Якість освітнього процесуУчасники освітнього процесу дотримують етичні принципи та визначені законом правила, що виключають академічний плагіат, фабрикацію, обман, списування тощо (http://lib.nure.ua/plagiat). Навчальний процес постійно вдосконалюється на основі впровадження актуальних питань безпеки праці та сучасних технологій, оновлення робочої програми дисципліни за потреби.

Студенти мають можливість займатись науково-дослідною роботою, брати участь у роботі наукових студентських конференцій, семінарів, кружків, виставок тощо.

Для студентів, які пропустили заняття з поважної причини, є можливість додаткового відпрацювання

15.Методичне забезпеченняКомплекс навчально-методичного забезпечення (КНМЗ) (http://catalogue.nure.ua/knmz); методичні вказiвки до практичних занять, до самостійної роботи студентів.

Сайт кафедри os.nure.ua

16.Розробник силабусуЗав.каф. Охорона праці Стиценко Т.Є., tatiana.stytsenko@nure.ua

Доц. каф. ОП, к.т.н О.В. Мамонтов, aleksandr.mamontov@nure.ua


Силабус навчальної вибіркової дисципліни

“Екологічна безпека”

Назва поляДетальний контент, коментарі
1.Назва факультетуФакультет Автоматики і комп’ютеризованих технологій
2.  Рівень вищої освітиПерший (бакалаврський) рівень
3.   Код і назва спеціальностіДля  всіх спеціальностей
4.    Тип і назва освітньої програми
5.   Назва дисципліниЕкологічна безпека
6.      Кількість ЄКТС кредитів3
7.     Структура дисципліни (розподіл за видами та годинами навчання)Лекції 18 год, практичні заняття – 12 годин, консультації – 6 годин,  самостійна робота – 54 години, вид контролю: залік
8.      Графік (терміни) вивчення дисципліни3-й рік, 5-й або 6-й семестр
9.Передумови для навчання за дисципліноюРаніше мають бути вивчені дисципліни «Безпека життєдіяльності», «Фізика», ««Економіка підприємства».
10.  Анотація (зміст) дисципліниВибіркова дисципліна містить змістові модулі:Змістовий модуль 1. Тема І. Загальні питання екологічної безпекиТема 2. Вплив виробництва на природне середовищеТема 3. Принципи і засоби захисту навколишнього природного середовища (НПС) від промислових забрудненьТема 4. Екологічна безпека атмосфери (захист атмосфери  від забруднень)Тема 5. Екологічна безпека гідросфери (захист гідросфери від забруднень)Змістовий модуль 2. Тема 1. Екологічна безпека літосфери (захист літосфери і утилізація відходів виробництва)Тема 2. Екологічна безпека середовища людини (вплив забруднюючих речовин на здоров’я людини)Тема 3. Вплив шкідливих чинників, які находяться в продуктах харчування, воді та повітрі на здоров’я людини.Тема 4. Правові та соціально-економічні аспекти захисту НПСТема 5. Міжнародне співробітництво в галузі екологічної безпеки (європейські стандарти екологічної безпеки)
11.    Компетентності, знання, вміння, розуміння, якими оволодіє здобувач вищої освіти в процесі навчанняУ науково-дослідній діяльності:·                                 готовність застосовувати сучасні методи управління умовами екологічної безпеки на робочих місцях та виробничих об’єктах.У технологічній діяльності:·                                 хімічні фактори, які можуть вплинути на здоров’я людини і спричинити екологічну надзвичайну ситуацію, та методи і засоби їх усунення;·                                 сучасні системи управління екологічною безпекою та особливості їх застосування при організації безпечних умов проживання і праці людини;·                                 обґрунтування і розробка безпечних для довкілля технологій (в галузі діяльності);·                                 принципи та заходи забезпечення безпечного навколишнього середовища;·                                 попереджувальні заходи щодо збереження здоров¢я людей при порушенні екологічної безпеки.У проектній діяльності:·                                 розробка і впровадження безпечних технологій, вибір оптимальних умов і режимів технологічних процесів на основі сучасних наукових та технічних досягнень у сфері екологічної безпеки.
12.  Результати навчання здобувача вищої освітиЗдатність продемонструвати знання та розуміння основних методів і засобів організації управління екологічною безпекою на виробництві;Готовність застосовувати сучасні методи управління умовами екологічної безпеки на робочих місцях та виробничих об’єктах та попереджувальні заходи щодо збереження здоров¢я людей при порушенні екологічної безпеки.Вміння розробляти та впроваджувати безпечні технологічні процеси на основі сучасних наукових та технічних досягнень у сфері екологічної безпеки
13. Система оцінювання відповідно до кожного завдання для складання заліку/екзамену1. Відпрацювати практичні заняття (з можливістю додаткового відпрацювання, якщо заняття було не відпрацьовано, згідно додаткового графіка).2. Виконати 2 контр. роботи (тестування)3. Отримати за семестр не менше 60 балів.4. Скласти залік Оцінка за семестр :Оцінку за семестр  обчислюють як суму оцінок за всі види занять та контрольні заходи.
14. Якість освітнього процесуПостійне оновлення змісту дисципліни на підставі сучасних практик, нормативних документів, наукових досягнень, політика академічної доброчесності.Для студентів, які пропустили заняття з поважної причини, є можливість додаткового відпрацювання  
15.  Методичне забезпечення1. Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни “Екологія” для студентів усіх напрямів та форм навчання [Текст]:  /Дзюндзюк Б.В.,  Березуцька Н.Л– Харків, ХНУРЕ, 2015 р. – 60 с.

2. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Екологічна безпека» для студентів усіх спеціальностей та форм навчання [Текст]: / Березуцька Н.Л., Хондак І.І.. – Харків, ХНУРЕ, 2016 р. – 48 с3. Комплекс навчально-методичного забезпечення. (catalogue.nure.ua/knmz)Сайт кафедри os.nure.ua

16. Розробник силабусу (посада, ПІБ, ел. пошта)Зав.каф., к.т.н., доц. Стиценко Т.Є.e-mail: tatiana.stytsenko@nure.uaДоц. каф. ОП, к.т.н., доцент Н.Л. Березуцькаe-mail: natalia.berezutskaya@nure.ua