Кафедра охорони праці

Мова:

Силабус

Силабус навчальної дисципліни “Безпека життєдіяльності”

Силабус навчальної дисципліни “Безпека праці в індустрії ІТ-технологій”

Силабус вибіркової навчальної дисципліни “Організація керування умовами праці”

Силабус вибіркової навчальної дисципліни “Екологічна безпека”

 

Силабус навчальної дисципліни

“Безпека життєдіяльності”

 

Назва поляДетальний контент, коментарі
1Назва факультетуФакультет автоматики і комп’ютеризованих технологій
2Рівень вищої освітиБакалаврський
3Код і назва спеціальностіУсі спеціальності університету
4Тип і назва освітньої програми
5Код і назва дисципліниБезпека життєдіяльності
6Кількість ЄКТС кредитів3
7Структура дисципліниЛекції – 18 годин

Лабораторна робота – 12 годин

Практичні заняття – 6 годин

Самостійна робота – 48 годин

Консультації – 6 годин

Залік – 2 години

8Графік вивчання дисципліни1-2 курс, 1-4 семестр
9Передумови для навчання за дисципліноюФізика, Вища математика
10Анотація дисципліниРозділ 1. Теоретичні основи безпеки життєдіяльності

Тема 1.1. Проблема безпеки людини

Тема 1.2  Поняття небезпеки

Тема 1.3. Застосування ризик-орієнтованого підходу для побудови імовірнісних структурно-логічних моделей виникнення та розвитку небезпек

Тема 1.4 Забезпечення безпеки людини

Тема 1.5 Виробничий та невиробничий травматизм

Розділ 2. Техногенні небезпеки та їх наслідки

Тема 2.1 Дії електричного струму на організм людини

Тема 2.2 Електромагнітні поля та випромінювання радіочастотного та оптичного діапазонів

Тема 2.3 Шум та вібрація

Тема 2.4 Повітря робочої зони

Розділ 3. Організація безпечної поведінки людини під час природних та техногенних небезпек

Тема 3.1. Природні та соціальні небезпеки

Тема 3.2. Правові основи БЖД

11Компетентності, завдання, вміння, розуміння, якими оволодіє здобувач вищої освіти в процесі навчання·  культура безпеки і ризик-орієнтоване мислення;

·  здатність до ефективного використання положень нормативно-правових документів в своїй діяльності;

·  володіння основними методами збереження здоров’я та працездатності людей в житлових будинках, на відпочинку та під час професійної діяльності;

·  вміння оцінити середовище перебування щодо особистої безпеки, безпеки колективу, суспільства, провести моніторинг небезпек та обґрунтувати головні підходи та засоби збереження життя, здоров’я та захисту працівників в умовах загрози.

·  обґрунтування вибору безпечних режимів та параметрів виробничих процесів (в галузі діяльності);

·  вміння ідентифікувати небезпечні чинники природного та техногенного середовищ і віднайти шляхи відвернення їхньої вражаючої дії використовуючи імовірнісні структурно-логічні моделі;

·  проведення заходів щодо усунення причин нещасних випадків і професійних захворювань на виробництві.

·  проведення заходів з профілактики побутового та виробничого травматизму, а також загальної та професійної захворюваності;

·  знання організаційно-правових заходів забезпечення безпечної життєдіяльності та вміння обґрунтувати та забезпечити виконання у повному обсязі заходів з колективної та особистої безпеки.

12Результати навчання здобувача вищої освіти·  вміти впровадити безпечні технології, обирати оптимальні умови і режими праці, проектувати робочі місця на основі сучасних технологічних та наукових досягнень в галузі охорони праці;

·  вміння обґрунтувати нормативно-організаційні заходи забезпечення безпечної експлуатації технологічного обладнання та попередження виникнення техногенних небезпек;

·  здатність аналізувати механізми впливу небезпек на людину, визначати характер взаємодії людини з небезпеками середовища з урахуванням специфіки механізму токсичної дії небезпечних речовин, енергетичного впливу та комбінованої дії вражаючих  факторів.

 

13Система оцінювання відповідно до кожного завдання для складання заліку 

Вид заняття/контрольний захід
ЗМ №1ЗМ №2ЗМ №3
Min/max рейт. оцінкаТест 1ПЗ 1КТ 1Тест 2ЛБ 1КТ 2ПЗ 2ПЗ 3ЛБ 2ЛБ 3КТ 3
15-264-619-3215-266-1021-364-64-66-106-1020-32

Тест №1 – після вивчення першого розділу

Тест №2 – після вивчення другого та третього розділу

Залік – підсумкова оцінка трьох змістовних модулів

Відпрацювання практичних та лабораторних занять – обов’язковий компонент зарахування дисципліни.

14Якість освітнього процесуПостійне оновлення змісту дисципліни на підставі сучасних практик, нормативних документів, наукових досягнень, політика академічної доброчесності
15Методичне забезпечення1. Навчальний посібник “Безпека життєдіяльності” / Т. Є. Стиценко, Г. В. Пронюк, Н. М. Сердюк, І. І. Хондак ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків : ХНУРЕ, 2018. – 336 с. Сайт кафедри www.os.nure.ua

2. Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни “Безпека життєдіяльності” підготовки освітнього рівня бакалавр усіх спеціальностей та усіх напрямів університету [Електронний ресурс] / ХНУРЕ; розроб.: Т. Є. Стиценко, Г. В. Пронюк, О. В. Мамонтов, Н. М. Сердюк, І. І. Хондак. – Харків, 2017. – 490 с. http://catalogue.nure.ua/knmz

3. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Безпека життєдіяльності» для студентів усіх спеціальностей і форм навчання / упоряд.: Т.Є. Стиценко, Н. Л. Березуцька, О. В. Мамонтов, І. І. Хондак ; М-во освіти і науки України, ХНУРЕ. – Харків : ХНУРЕ, 2019. – 144 c.  Сайт кафедри www.os.nure.ua

4. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни “Безпека життєдіяльності” для студентів усіх спеціальностей та форм навчання / упоряд.: Т. Є. Стиценко, Н. Л. Березуцька, О. В. Мамонтов та ін.; М-во освіти і науки України, ХНУРЕ. – Харків : ХНУРЕ, 2019. – 64 с. Сайт кафедри www.os.nure.ua

16Розробник силабусуЗав.каф. Охорона праці Стиценко Т.Є., tatiana.stytsenko@nure.ua

Доц. каф. Охорона праці Пронюк Г.В., ganna.proniuk@nure.ua

 

 

Силабус навчальної дисципліни

“Безпека праці в індустрії IT-технологій”

 

1Назва факультетуКН, КІУ, АКТ, ІТМ, ІК, ЕЛБІ, ІРТЗІ
2Рівень вищої освітиОсвітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр
3Код і назва спеціальностіУсі спеціальності університету
4Тип і назва освітньої програми
5Код і назва дисципліниБезпека праці в індустрії ІТ – технологій
6Кількість ЄКТС кредитів3
7Структура дисципліни (розподіл за видами та годинами навчання)Денна форма навчання: лекцій-18 год., консультацій- 6год, практичних занять-12 год., самостійна робота-54 год.,

вид контролю-залік.

Заочна форма навчання: лекцій-4 год., практичних занять-6 год., самостійна робота-78 год., вид контролю-залік.

8Графік вивчення дисципліниРік підготовки – 2, 3-й (семестр 3-6-й)
9Передумови для навчання за дисципліноюРаніше мають бути вивчені дисципліни:

«Безпека життєдіяльності людини»,

 

10Анотація дисципліниВибіркова дисципліна містить змістові модулі:

1. Основні положення безпеки праці в індустрії ІТ-технологій.

2. Психологічні та фізіологічні особливості користувачів ІТ-технологій при забезпечені безпеки трудових процесів.

3. Теоретичні основи ризику та методи розрахунків ймовірності виникнення НС при використанні комп’ютеризованих систем.

11Компетентності, знання, вміння, розуміння, якими оволодіє здобувач вищої освіти в процесі навчанняЗдатність вирішувати професійні завдання з урахуванням вимог безпеки праці та володіти такими основними професійними компетенціями :

1) основні методи і засоби забезпечення безпеки праці в індустрії ІТ-технологій;

2) готовність застосовувати сучасні методи дослідження і аналізу ризиків, загроз і небезпек на робочих місцях та виробничих об’єктах.

3) виробничі фактори, які можуть спричинити професійні захворювання в індустрії ІТ-технологій, заходи й засоби їх усунення;

4) шляхи зниження напруженості та тяжкості трудового процесу в індустрії ІТ-технологій;

5) принципи та заходи ергономічної організації безпечних робочих місць користувачів комп’ютерної техніки;

6) профілактичні заходи щодо збереження здоров¢я та підвищення працездатності користувачів ІТ-технологій;

7) розробка і впровадження безпечних комп’ютеризованих систем та технологій, вибір оптимальних умов і режимів праці при використані ІТ-комплексів та систем на основі сучасних технологічних та наукових досягнень в галузі охорони праці.

12Результати навчання здобувача вищої освітиЗнання та вміння, набуті при вивченні даної дисципліни, використовуються при організації безпечного робочого місця користувача комп’ютерних систем та забезпечують високий рівень його працездатності та попереджують професійне вигоряння.
13Система оцінювання відповідно до кожного завдання для складання заліку/екзамену1. Виконня 6 практичних завдань.

2. Зарахування 2 контрольних робіт

3. Отримання за семестр не менше 60 балів.

4. Оцінка на заліку Озал.=(5-8)х 6 пз +(15-26)х 2 теста=(60-100) балів

14Якість освітнього процесуДотримання принципів академічної доброчесності (http://lib.nure.ua/plagiat). Постійне оновлення тематичних розділів, згідно з принципами та законодавчими актами ЄС, світовими досягненнями та нормами по безпечній організації праці
15Методичне забезпечення1. Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни “Безпека праці в індустрії ІТ- технологій” підготовки освітнього рівня бакалавр усіх спеціальностей та усіх напрямів університету [http://catalogue.nure.ua/knmz] / ХНУРЕ; розроб.: Т. Є. Стиценко, Г. В. Пронюк, Н. М. Сердюк. – Харків, 2017. – 122 с.

2.Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Безпека праці в індустрії інформаційних технологій» для студентiв усіх спеціальностей заочної форми навчання / Упоряд: Г.В. Пронюк, Т.Є. Стиценко, Н.М. Сердюк. – Харкiв: ХНУРЕ, 2017. – 32 с.

3. Методичні вказiвки до практичних занять з дисципліни «Безпека праці в індустрії інформаційних технологій» для студентiв усіх спеціальностей та форм навчання / Упоряд.: Т.Є. Стиценко, Г.В. Пронюк. – Харкiв: ХНУРЕ, 2019. – 46 с.

4. Охорона праці в галузі. Дистанційний курс [Електронний ресурс]: – / Б.В.Дзюндзюк, Г.В.Пронюк. – Харків. : ХНУРЕ, 2013. Режим доступу: http://lib.nure.ua, вільний.

16Розробник силабусуЗав.каф., к.т.н., доц. Стиценко Т.Є. ел .пошта: tatiana.stytsenko@nure.ua

ст.викл. Хондак І.І. ел. пошта: Inna.hondak@nure.ua

 

Силабус вибіркової навчальної дисципліни

“Організація керування умовами праці”

 

Назва поляДетальний контент, коментарі
1.Назва факультетуАвтоматики та комп’ютеризованих технологій
2.Рівень вищої освітиБакалаврський
3.Код і назва спеціальності
4.Тип і назва освітньої програмиРобоча програма навчальної дисципліни «Організація керування умовами праці»

 

5.Код і назва дисципліниОрганізація керування умовами праці
6.Кількість ЄКТС кредитів3
7.Структура дисципліни (розподіл

за видами  та годинами навчання )

18 г. – 9 лк;

12 г. – 6 пз;

6 г. – конс.;

54 г. – самостійна робота.

Форма контролю – залік

8.Графік вивчення дисципліни3-й рік, 5-й або 6-й  семестр
9.Передумови для навчання  за

дисципліною

Дисципліна базується на знаннях, здобутих при вивченні дисциплін «Безпека життєдіяльності», «Фізика»,

 

10.Анотація дисципліниДисципліна забезпечує студентів сучасними знаннями з теоретичних основ ефективного керування умовами праці з метою здійснення продуктивної професійної діяльності на підприємствах (об’єктах господарської, економічної та науково-освітньої діяльності), формування відповідальності за особисту та колективну безпеку і усвідомлення необхідності обов’язкового виконання в повному обсязі всіх заходів гарантування безпеки праці на робочих місцях.

Тема 1. Основні положення систем керування умовами праці протягом виробничій діяльності.

1.1. Мета та завдання дисципліни.

1.2. Вимоги міжнародних стандартів до управління безпекою праці.

1.3. Сучасні підходи до управління умовами праці.

1.4. Система управління охороною праці на підприємстві.

1.5. Державне управління охороною праці.

1.6. Порядок розроблення системи управління умовами праці з урахуванням вимог OHSAS.

Тема 2. Забезпечення безпеки виробничих процесів.

2.1. Критерії оцінки умов праці на виробництві.

2.2. Сучасні методи та підходи до аналізу умов праці на робочих місцях.

2.3. Виробничі фактори, які можуть спричинити професійні захворювання та методи й засоби їх усунення.

2.4. Забезпечення промислової безпеки та проблеми виробничої санітарії у виробничому приміщенні.

2.5. Сучасні ергономічні вимоги до робочих місць.

 

11.Компетентності, знання, вміння,

розуміння, якими володіє

здобувач вищої освіти в процесі

навчання

 

Необхідні компетентності та вміння:

– вибирати принципи, методи та засоби забезпечення безпечних та нешкідливих умов праці на виробництві;

– оцінювати середовище перебування щодо особистої безпеки, безпеки колективу;

– організовувати моніторинг потенційно небезпечних ситуацій та обґрунтовувати головні підходи та засоби збереження життя й здоров’я;

– організовувати робочі місця відповідно до ергономічних вимог, обирати оптимальні режими роботи, що забезпечують високу працездатність працівників та відсутність напруженості праці.

12.Результати навчання здобувача

вищої освіти

Здатність продемонструвати знання та вміння в галузі організації управління умовами праці на виробництві з метою підвищення безпеки виробничих процесів та високої працездатності працівників.
13.Система оцінювання відповідно

до кожного завдання для складання

заліку/екзамену

1. Відпрацювати шість практичних занять (ПЗ), отримавши оцінку за кожне ПЗ: (5-8) балів.

2. Написати дві аудиторні контрольні роботи (АКР), отримавши оцінку за кожну АКР: (15-26) балів.

3. Скласти залік, отримавши за семестр не менше 60 балів.

Оцінка за семестр Осем=ПЗ1+ ПЗ2+ АКР1+ ПЗ3+ ПЗ4+ ПЗ5+ ПЗ6 +АКР2=(60-100) балів.

14.Якість освітнього процесуУчасники освітнього процесу дотримують етичні принципи та визначені законом правила, що виключають академічний плагіат, фабрикацію, обман, списування тощо (http://lib.nure.ua/plagiat). Навчальний процес постійно вдосконалюється на основі впровадження актуальних питань безпеки праці та сучасних технологій. Оновлення робочої програми дисципліни – 2020р. Студенти мають можливість займатись науково-дослідною роботою, брати участь у роботі наукових студентських конференцій, семінарів, кружків, виставок тощо.
15.Методичне забезпечення1. Комплекс навчально-методичного забезпечення (КНМЗ) (http://catalogue.nure.ua/knmz); 2. Методичні вказiвки до практичних занять. 3. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів 4. Дистанційний курс [Електронний ресурс].
16.Розробник силабусуО.В. Мамонтов, доц. каф. ОП, к.т.н.

Е-mail: aleksandr.mamontov@nure.ua

 

 

Силабус навчальної вибіркової дисципліни

“Екологічна безпека”

 

Назва поляДетальний контент, коментарі
1.Назва факультетуФакультет Автоматики і комп’ютеризованих технологій
2.Рівень вищої освітиБакалаврський
3.Код і назва спеціальностідля всіх спеціальностей
4.Тип і назва освітньої програмиОПП «101 – Екологія»
5.Код і назва дисципліни (інформація з ЦІСТ)Екологічна безпека
6.Кількість ЄКТС кредитів3
7.Структура дисципліни (розподіл за видами та годинами навчання)Лекції 18 год, практичні – 12 годин, консультації – 6 годин,  самостійна робота – 48 годин, вид контролю: залік
8.Графік (терміни) вивчення дисципліни2-3-й рік, 4-й,5-й або 6-й семестр
9.Передумови для навчання за дисципліноюРаніше мають бути вивчені дисципліни «Безпека життєдіяльності», «Хімія», «Фізика», ««Економіка підприємства».
10.Анотація (зміст) дисципліниВибіркова дисципліна містить змістові модулі:

Змістовий модуль 1.

Тема І. Загальні питання екологічної безпеки

Тема 2. Вплив виробництва на природне середовище

Тема 3. Принципи і засоби захисту навколишнього природного середовища (НПС) від промислових забруднень

Тема 4. Екологічна безпека атмосфери (захист атмосфери  від забруднень)

Тема 5. Екологічна безпека гідросфери (захист гідросфери від забруднень)

Змістовий модуль 2.

Тема 1. Екологічна безпека літосфери (захист літосфери і утилізація відходів виробництва)

Тема 2. Екологічна безпека середовища людини (вплив забруднюючих речовин на здоров’я людини)

Тема 3. Правові та соціально-економічні аспекти захисту НПС

Тема 4. Міжнародне співробітництво в галузі екологічної безпеки (європейські стандарти екологічної безпеки)

11.Компетентності, знання, вміння, розуміння, якими оволодіє здобувач вищої освіти в процесі навчаннязнати: системи управління у сфері екологічної безпеки, методи і технології з прогнозування надзвичайних ситуацій (НС), які викликані порушенням технологічних процесів та впливом їх на довкілля, визначення рівня екологічних ризиків, обґрунтування комплексу заходів, спрямованих на попередження НС та ліквідації їхніх наслідків.

вміти: вирішувати професійні завдання з урахуванням вимог щодо екологічної безпеки та охорони довкілля

 

12.Результати навчання здобувача вищої освітиЗдатність продемонструвати знання та розуміння основних методів і засобів організації управління екологічною безпекою на виробництві;

готовність застосовувати сучасні методи управління умовами екологічної безпеки на робочих місцях та виробничих об’єктах.

 

13.Система оцінювання відповідно до кожного завдання для складання заліку/екзамену1. Відпрацювати практичні заняття.

2. Виконати 2 контр. роботи (тестування)

3. Отримати за семестр не менше 60 балів.

4. Скласти залік

Оцінка за семестр :

Оцінку за семестр  обчислюють як суму оцінок за всі види занять та контрольні заходи.

14.Якість освітнього процесуОновлення робочої програми дисципліни – 2020 р.
15.Методичне забезпечення1. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни “Екологія” для студентів усіх спеціальностей денної форми навчання [Текст]:  / Березуцька Н.Л., Денисенко Н.В., Марченко Л.І., Хондак І.І. – Харків, ХНУРЕ, 2008 р. – 68 с.

2. Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни “Екологія” для студентів усіх напрямів та форм навчання [Текст]:  /Дзюндзюк Б.В.,  Березуцька Н.Л– Харків, ХНУРЕ, 2015 р. – 60 с.

3. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Екологічна безпека» для студентів усіх спеціальностей та форм навчання [Текст]:  / Березуцька Н.Л., Хондак І.І.. – Харків, ХНУРЕ, 2016 р. – 48 с

4. Комплекс навчально-методичного забезпечення. (catalogue.nure.ua/knmz)

16.Розробник силабусу (посада, ПІБ, ел. пошта)Зав.каф., к.т.н., доц. Стиценко Т.Є. e-mail: tatiana.stytsenko@nure.ua

Н.Л. Березуцька, доц.. каф. ОП, к.т.н., доцент

e-mail: natalia.berezutskaya@nure.ua