Кафедра охорони праці

Мова:

1-2 грудня 2022 р. ІХ Міжнародна науково-методична конференція EAS “БЕЗПЕКА ЛЮДИНИ У СУЧАСНИХ УМОВАХ”, Харків, Україна

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ПІДКОМІСІЯ З ЦИВІЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ КОМІСІЇ МОН УКРАЇНИ

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ОБЛАСНА РАДА З ПИТАНЬ БЕЗПЕЧНОЇ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ НАСЕЛЕННЯ

ЄВРОПЕЙСЬКА АСОЦІАЦІЯ З БЕЗПЕКИ, Польща

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ”

планують провести:

ІХ Міжнародну науково-методичну конференцію

Міжнародну наукову конференцію EAS

“БЕЗПЕКА ЛЮДИНИ У СУЧАСНИХ УМОВАХ”

Харків, Україна, 1-2  грудня 2022 р.

Тематика конференції

1 Проблеми безпеки життєдіяльності під час війни та військових операцій ;

2 Навчання з наукового напрямку цивільна безпека, збереження життя та здоров’я людини;

3 Небезпека підприємств, сільського господарства, транспорту та оточуючого середовища;

4 Сучасні технології, техніка та обладнання захисту природи та людини;

5 Інформаційні та експертні системи у вирішенні питань безпеки життєдіяльності.

Конференція входить до переліку наукових конференцій МОН України, міжнародних конференцій EAS та враховується ВАКом України.

Запрошуються до участі у конференції викладачі, науковці та аспіранті, фахівці у напрямку тематики конференції, студенти та магістри.

Форма участі у конференції – дистанційна, яка передбачає розміщення тез, статей; перегляд матеріалів та обговорення на сторінці конференції у Facebook  https://www.facebook.com/ICHSiMC/ .

Матеріали конференції будуть представлені на сайті кафедри «Безпека праці та навколишнього середовища» НТУ «ХПІ» http://web.kpi.kharkov.ua/safetyofliving/uk/golovna/, та на сторінці конференції у Facebook з 1 грудня 2022 року. За бажанням учасників та рекомендації оргкомітету конференції наукові статті буде надруковано у паперовому вигляді, як збірка матеріалів або монографія. Всі учасники конференції отримують сертифікати про участь у конференції (у електронному вигляді).

Вартість участі у роботі конференції – безкоштовна.

Мови конференції: українська, англійська

Публікації (термін подачи та вимоги до оформлення)

Матеріали приймаються за тематичною спрямованістю конференції (обов’язково вказати номер теми у заявці). Відповідальність за матеріал, що надано у публікації несе автор.

Тези доповіді, які виставляються на сторінці Facebook для обговорення: об¢єм – 1-2 сторінки  формату А4, формат файлу строго  .doc або .rtf. в електронній формі (назва файлу з тезами має містити:  № теми, прізвище першого автора). Шрифт-Times New Roman, кегель 12,0 стиль-звичайний. Розташування на сторінці – поля: усі 2,5 см. Інтервал – 1,5. Абзац – 1,0. Зверху по центру: назва доповіді на мові статті та на англійській (заголовним жирним шрифтом); нижче – науковий ступень, вчене звання, або посада фахівця, для студента – зазначити «студент», в душках вказати рівень навчання,  ініціали та прізвище авторів (жирний курсив); нижче – назва закладу (установи) та міста (звичайний шрифт курсив); нижче, через інтервал, анотація та ключові слова на двох мовах (українська, англійська). Анотація оформлюється шрифтом Times New Roman, кегель 10,0 стиль-звичайний, інтервал 1,0, обсягом не більше 10 рядків. Відокремити анотації на різних мовах порожнім рядком. Бажана перевірка англійської анотації у фахівців. Після анотацій через інтервал текст доповіді. Література оформлюється (згідно ДСТУ 8302:2015) шрифтом Times New Roman, кегель 10,0 стиль-звичайний, інтервал 1,0. Таблиці та малюнки оформлюються за вимогами наукових публікацій (див. приклад). У матеріалах, де приймають участь студенти, наводити не більше одного керівника. Тези доповідей від студентів приймаються тільки із вказаним науковим керівником. Від одного керівника приймається не більше 3-х тез доповідей студентів.

Для своєчасного формування матеріалів конференції просимо Вас не пізніше 1 листопада 2022 року представити на електронну адресу оргкомітету E-mail: souzbgd@gmail.com,  тези доповідей та ЗАЯВКУ з даними всіх авторів (назва файлу з заявкою – № теми, прізвище першого автору) на участь у конференції (вказати прізвище, ім¢я по батькові; назва закладу (установи) без скорочень; номер телефону, електронний адрес для листування).

Обов’язкова умова для учасників конференції – обговорення тез доповідей на сторінці конференції у Facebook! Автор повинен підготувати повний текст доповіді для надання зацікавленим науковцям з метою вивчення, подальшої співпраці, тощо.

Адреса організаторів конференції: кафедра “Безпека праці та навколишнього середовища”, НТУ “ХПІ”,

вул. Кирпичова, 2, Харків 61002. Довідки за тел. +38095-325-51-81 (секретар конференції Ільїнська Ольга Ігорівна), +380992425363 (кафедра);+380979436160 (заступник голови оргкомітету міжнародної конференції зав. каф. проф. Березуцький Вячеслав Володимирович)

Сайт організаторів – http://web.kpi.kharkov.ua/safetyofliving/uk/golovna/

СПОДІВАЄМОСЯ НА ВАШУ ПЛІДНУ УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ!    Оргкомітет

 

ЗАЯВКА  НА УЧАСТЬ У ХІІ МІЖНАРОДНІЙ НАУКОВО-МЕТОДИЧНІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ «БЕЗПЕКА ЛЮДИНИ У СУЧАСНИХ УМОВАХ»

 

Прізвище

Ім¢я

По батькові

Автор 1Автор 2Автор 3
Вчена ступінь
Вчене звання
Посада (для студентів рівень навчання)
Місце роботи/навчання
Адреса організації
Телефон
E-mail
Назва доповіді
Номер теми (залишити обрану тему)1 Проблеми безпеки життєдіяльності під час війни та військових операцій;

2 Навчання з наукового напрямку цивільна безпека, збереження життя та здоров’я людини;

3 Небезпека підприємств, сільського господарства, транспорту та оточуючого середовища;

4 Сучасні технології, техніка та обладнання захисту природи та людини;

5 Інформаційні та експертні системи у вирішенні питань безпеки життєдіяльності.

Чи бажаєте Ви отримати друкований збірник матеріалів конференції (програма + тези)? (публікація здійснюється за власні кошти, вартість уточнюється, орієнтовна вартість до 10 евро)Так/ні
Чи бажаєте Ви направити повну версію Вашої доповіді у вигляді наукової статті (яка буде видаватися після конференції)?

Вартість публікації буде залежати від кількості учасників

Так/ні

 

Приклад оформлення тез доповіді.

ЕНЕРГОВИКОРИСТАННЯ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ

ENERGY CONSUMPTION OF MUNICIPAL SOLID WASTE

Студент (ІІ рівень навчання) Іваненко О. П.,
науковий керівник д.т.н., проф. Древаль О. М ,

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут, м. Харків

 

Анотація. Обґрунтовано доцільність та необхідність використання твердих побутових відходів як відновлювальних джерел енергії.

Ключові слова: тверді побутові відходи, енергоефективність.

 

Annotation. Feasibility and necessity of using municipal solid waste as resource and suitable for further using materials and the renewable energy.

Keywords: solid waste, energy efficiency.

 

Вступ. Перехід до раціонального використання обмежених природних ресурсів планети та зменшення залежності економіки від традиційних викопних джерел енергії, які негативно впливають на зміну клімату та спричиняють енергетичну уразливість багатьох країн, у тому числі України, є фундаментальними чинниками функціонування економічної та соціальної сфер  у ХХІ столітті.

Актуальність. Ще однією глобальною проблемою для цивілізації постала тенденція накопичення твердих побутових відходів (ТПВ). Із цієї причини тривалий час удосконалюються технології поводження із цими відходами, щоб довести їхній життєвий цикл до логічного завершення. В європейському союзі передбачається до 2020 року досягнення таких цілей: скорочення обсягів споживання традиційної енергії на 20 %, збільшення частки альтернативної енергії в енергетичному балансі ЄС на 20 % та 20-ти відсоткове зменшення викидів парникових газів. У Німеччині прийнято закон, згідно з яким 40 % енергоресурсів мають вироблятися за рахунок нетрадиційних джерел. У Данії ця частка становить 60 %.

1-2  грудня 2022 р. ІХ Міжнародна науково-методична конференція EAS "БЕЗПЕКА ЛЮДИНИ У СУЧАСНИХ УМОВАХ", Харків, Україна

Рисунок 1 – Частка респондентів у відсотках, які визнають визначальну роль роботодавців, працівників, органів влади, профспілок та навчальних закладів у питаннях управління охороною праці на об’єкті господарювання.

Альтернативна енергетика. Частка альтернативної енергетики в Україні становить лише 0,3–0,5 відсотків від загального обсягу споживання енергії. Газ і нафта залишаються основними джерелами енергії та становлять 60 % в загальній структурі джерел енергії. Крім того, на сучасному етапі однією з основних проблем економіки України є висока енергоємність ВВП – 0,89 кг умовного палива на 1 дол. США виробленої продукції, що в три-п’ять разів перевищує показники розвинених країн.

Економічний стан України є таким, що для реалізації заходів із впровадження альтернативних (екологічних) джерел енергії, країна потребує іноземних інвестицій, тому необхідно створювати привабливе середовище для потенційних інвесторів.

Таблиця 1 – Фізичні фактори в приміщеннях метрополітену, що не відповідають гігієнічним нормативам

Найменування факторуНе відповідають гігієнічним нормативам, %
2009 р.2010 р.
робочі місцяпасажирські приміщенняробочі місцяпасажирські приміщеннявсього
Шум10,7980,911,7283,2451,09
Вібрація1,573,671,830,824,04
Освітлення10,7515,9211,5117,1416,84
Мікроклімат14,227,1928,2319,4320,12

 

Висновок. Енергоефективність поряд із ресурсоефективністю та впровадженням «зелених» технологій визначаються як пріоритетні напрями економічного розвитку України, де потенціал ринку продукції та технологій для підвищення енергоефективності надзвичайно великий.

ЛІТЕРАТУРА

  1. Рекомендації щодо оформлення списків літератури згідно ДСТУ 8302:2015 / Офіційний сайт Вісник НТУ «ХПІ». URL: http://vestnik.kpi.kharkov.ua/wp-content/uploads/2018/08/References.pdf (дата звернення: 20.0.2020).
  2. Jilcha K., Kitaw D. Industrial occupational safety and health innovation for sustainable development. Engineering science and technology, an international journal. 2017. Vol. 20. №. 1. P. 372-380.
  3. Кундiєв Ю.I., Яворовський О. П., Шевченко A. M. та iн. Гiгiєнa працi: пiдручник / ред. Кундiєва Ю.I., Яворовського О.П. Київ: ВСВ «Медицина», 2011. 904 с.
  4. ДСТУ EN ISO 12100:2016 Безпечність машин. Загальні принципи проектування. Оцінювання ризиків та зменшення ризиків (EN ISO 12100:2010, IDT; ISO 12100:2010, IDT) / Нац. стандарт України. Київ: ДП «УкрНДНЦ», 20

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ>>скачати>>