Кафедра охорони праці

Мова:

Дайджест проєктних пропозицій та подій 14.06.2021

Дайджест проєктних пропозицій та подій 14.06.2021

НОВИНИ КОНКУРСІВ ПРОГРАМИ “ГОРИЗОНТ ЄВРОПА”

Конкурси програми Горизонт Європа будуть оголошені 15 червня відповідно з узгодженими робочими програмами на 2021-2023 роки
Презентація політики досліджень та інновацій відбудеться 23-24 червня в рамках Європейський днів досліджень та інновацій

https://ec.europa.eu/research-and-innovation/en/events/upcoming-events/research-innovation-days

Інформаційні дні «Горизонт Європа»  з  28 червня по 9 липня 2021 року. Заходи організовано навколо 9-ти тем Попередні дати проведення інформаційних сесій:

28 червня – Інфраструктури (Infrastructures)

29 та 30 червня – Цифрові технології, індустрія та космос (кластер 4 – Digital, industry & space)

30 червня – Громадянська безпека для суспільства (кластер 3 – Civil security for society)

1 липня – Культура, творчість та інклюзивне суспільство (кластер 2 – Culture, creativity & inclusive society)

1 липня – Дії Марії Склодовської-Кюрі: нові аспекти в рамках програми «Горизонт Європа» (The Marie Skłodowska-Curie Actions)

2 липня – Здоров’я (кластер 1 – Health)

5 та 6 липня – Клімат, енергія та мобільність (кластер 5 – Climate, energy & mobility)

7 та 8 липня – Продовольство, біоекономіка, природні ресурси, сільське господарство та навколишнє середовище (кластер 6 – Food, bioeconomy, natural resources, agriculture & environment)

9 липня – Європейський дослідницький простір (ERA) та поширення участі (European Research Area (ERA) & Widening)

Попередня реєстрація НЕ потрібна. Більше деталей про заходи та  посилання на пряму трансляцію:

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

COMPETITION NEWS OF A PROGRAM “HORIZON EUROPE”

Horizon Europe competitions will be announced on June 15, agreed to work programs for 2021-2023
The presentation of research and innovation policy will take place on June 23-24 as part of the European Research and Innovation Days
https://ec.europa.eu/research-and-innovation/en/events/upcoming-events/research-innovation-days

Information Days “Horizon Europe” from June 28 to July 9, 2021. Events are organized around 9 topics Previous dates of information sessions:

 June 28 – Infrastructures

June 29 and 30 – Digital technologies, industry and space (cluster 4 – Digital, industry & space)

June 30 – Civil security for society (cluster 3 – Civil security for society)

July 1 – Culture, creativity and inclusive society (cluster 2 – Culture, creativity & inclusive society)

July 1 – Actions of Maria Sklodowska-Curie: new aspects within the framework of the Horizon Europe program (The Marie Skłodowska-Curie Actions)

July 2 – Health (cluster 1 – Health)

July 5 and 6 – Climate, Energy&Mobility (cluster 5 – Climate, energy & mobility)

July 7 and 8 – Food, bioeconomy, natural resources, agriculture & environment (cluster 6 – Food, bioeconomy, natural resources, agriculture & environment)

July 9 – European Research Area (ERA) & Widening

 No prior registration is required. More details about events and links to live stream:  ↘

Детальніше

 

 

Дайджест проєктних пропозицій та подій 14.06.2021

КОНКУРС ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ УНІВЕРСИТЕТСЬКОГО АГЕНТСТВА ФРАНКОФОНІЇ

  ❗️  Університетське агентство франкофонії оголосило 2-й конкурс проектів COVID 19.2 для студентів інженерних напрямків та молодих дослідників, який відкритий до 15.07.2021 року.
Мета конкурсу – підтримати дослідження, анкетування або інші наукові розвідки, присвячені  аналізу наслідків санітарної кризи та інноваційним рішенням у сфері охорони здоров’я, науки та технологій, гуманітарних, економічних та соціальних наук.

Прiоритети конкурсу :

– команди молодих дослідників, які пропонують проекти для країн глобального Півдня 

– консорціуми національного, регіонального або міжнародного масштабу.

Заохочується залучення відповідних міністерств.

Цілі конкурсу:

+ загальна – посилити роль закладів вищої освіти-членів УАФ в розробці технологічних або соціальних рішень проблем, спровокованих пандемією COVID-19 

+ спеціальна – розвинути інноваційні пропозицій, адаптовані до економічної, соціальної або технологічної екосистеми для підтримки суспільств, ослаблених наслідками санітарної кризи.  

 ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

  THE FRANCOPHONIE UNIVERSITY AGENCY  COMPETITION FOR INNOVATIVE PROJECTS

The University Francophonie Agency has announced the 2nd COVID 19.2 project competition for engineering students and young researchers

❗️  Open by 15.07.2021.

The purpose of the competition is to support research, questionnaires or other scientific research devoted to the analysis of the consequences of the sanitary crisis and innovative solutions in the field of health care, science and technology, humanities, economic and social sciences.

Competition priorities:

– teams of young researchers who propose projects for the countries of the global South;

– consortia of a national, regional or international scale. The involvement of the relevant ministries is encouraged.

Objectives of the competition:

+ general – to strengthen the role of higher education institutions-members of the UAF in the development of technological or social solutions to the problems provoked by the COVID-19 pandemic

+ special – to develop innovative proposals adapted to the economic, social or technological ecosystem to support societies weakened by the effects of the health crisis.

More details on the link below: ↘

Детальніше

 

 

Дайджест проєктних пропозицій та подій 14.06.2021

СТИПЕНДІЯ ФЕРЛІ ДІКІНСОНА ДЛЯ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ В США

 Лови можливість отримати стипендію на навчання в університеті Фарлі Дікінсона для широкого кола спеціальностей.

 Університет Фарлі Дікінсона пропонує стипендію полковника Фарлі С. Дікінсона і міжнародні стипендії FDU для іноземних студентів, які отримують ступінь бакалавра або магістра в університеті. Стипендії присуджуються щорічно з можливістю продовження до 4 років. 

 ❗️ Дедлайн подачі заявок – 1 липня

Період навчання – 2021 рік (осінній та весняний семестри)

 Вимоги до заявника:

▪️ будуть розглянуті тільки кандидати, які подали повну заявку на курс FDU

▪️ висока академічна успішність і результати тестів

 Оплачується:

▪️ до 32000 $ в рік

 ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

FAIRLEIGH DICKINSON SCHOLARSHIPS FOR INTERNATIONAL STUDENTS

Catch the opportunity to receive a scholarship to study at Farley Dickinson University for a wide range of specialties.

Farley Dickinson University offers a Colonel Farley C. Dickinson Fellowship and FDU International Fellowships for international students earning a bachelor’s or master’s degree. Scholarships are awarded annually with the possibility of extension for up to 4 years.

❗️ Deadline – July 1

Period if studying – 2021 (autumn and spring semesters)

Requirements:

▪️ only candidates who have submitted a full application for an FDU course will be considered

▪️ high academic performance and test results

Paid:

▪️ up to $ 32,000 per year

Read more: ↘

Детальніше

 

 

Дайджест проєктних пропозицій та подій 14.06.2021

НАБІР СТАЖЕРІВ КИЇВСТАР ЗА ПРОГРАМОЮ  START YOURSELF 

 Гарна новина, Київстар запрошує студентів від 3-го курсу на стажування з подальшим працевлаштуванням.

 Напрямки навчання: Digital, IT, BigData, фінанси, PR, технічний напрямок, HR, SMM, копірайтинг. 

 ❗️ Дедлайн: 21 червня

 Стажування триватиме 6 місяців в гібридному режимі (здебільшого онлайн, частково – офлайн). Для найшвидшої адаптації новачків компанія автоматизувала та адаптувала до реалій карантинного часу процес онбордингу. Стажерів підтримуватимуть Бадді – досвідчені співробітники компанії

 Компанія пропонує:

▪️ Розвиток soft skills, офіційне працевлаштування, гнучкий графік, оплату праці та найголовніше – цінний вузькопрофільний досвід.

 ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

 KYIVSTAR INTERNS UNDER THE START YOURSELF PROGRAM

 Good news! Kyivstar invites 3rd year students and over for internships with further employment.

 Popular directions: Digital, IT, BigData, finance, PR, technical direction, HR, SMM, copying.

 ❗️ Deadline: June 21

 The internship will last 6 months in hybrid mode (mostly online, privately – offline). For the fastest adaptation of beginners, the company automates and adapts to the implementation of the quarantine time of the onboarding process. The interns are supported by Buddy – experienced employees of the company

 The company offers:

▪️ Development of soft skills, formal setting, flexible schedule, payment and most importantly – valuable narrow experience.

 Registration: ↘

Детальніше

 

 

Дайджест проєктних пропозицій та подій 14.06.2021

YOUTH EXCHANGE «INFOWARS: YOUNG CITIZENS STRIKE BACK»

 Стань учасником молодіжного обміну у Литві на тему медіаграмотності від  Еразмус +

 Цілі проєкту: аналіз фейкових новин; навчання боротьбі з дезінформацією; підвищення медіаграмотності молодих людей; поширення повідомлення про Еразмус +

 ❗️ Дедлайн: 19 червня 2021 (23:00)

 Вимоги до учасників:

– молодь 18-30 років,  яка пройшла вакцинацію  від COVID-19 та може надати офіційне підтвердження про вакцинацію;

– з наявністю закордонного паспорта та місцем постійного проживання в Україні;

– відкрита для нового досвіду та повинна вміти спілкуватися англійською мовою;

– з цікавість до тематики проєкту;

 ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●   

 YOUTH EXCHANGE “INFOWARS: YOUNG CITIZENS STRIKE BACK”

 Become a participant of the youth exchange in Lithuania on the topic of media literacy from Erasmus +

 Project targets: analysis of fake news; struggle with misinformation; promotion of media literacy of young people; more information about Erasmus +

 ❗️ Deadline: 19/06/2021 (23:00)

 Requirements for participants:

– young people 18-30 years old who have been vaccinated against COVID-19 and can provide an official confirmation of vaccination;

– with an international passport and registration in Ukraine;

– open to new experiences and create content for communication in English;

– with interest in the subject of the project;

 Registration details:  ↘

Детальніше

 

 

Дайджест проєктних пропозицій та подій 14.06.2021

STEPICO UNITY JAM

Захоплюєшся розробкою ігор? Тоді долучайся до всеукраїнського безкоштовного онлайн-хакатону від Stepico Games.

 ❗️ 9-11 липня відбудеться перший онлайн-джем Stepico Games. Головна умова — розробка на Unity. Приймай участь та вигравай коштовні призи!

 Даний хакатон – це чудова нагода познайомитися з однодумцями, виграти гроші або інші призи, послухати лекції про розробку ігор від фахівців та просто весело провести час.

Тому не втрачай можливості — збирай друзів та приймай участь!

 ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●  

 STEPICO UNITY JAM

 Are you interested in game development? Then join the all-Ukrainian free online hackathons from Stepico Games.

 ❗️ The first online jam of Stepico Games will take place on July 9-11. The main condition is development in Unity. Take part and win valuable prizes!

 This hackathon is a great opportunity to meet like-minded people, win money or other prizes, listen to game development lectures from experts and just have fun.

 Therefore, do not lose the opportunity – gather your friends and participate!

 Details and registration on the link: ↘

Детальніше

 

 

Дайджест проєктних пропозицій та подій 14.06.2021

ЛІТНЄ СТАЖУВАННЯ В КОМПАНІЇ ANDERSEN 

Подавай заявку на стажування у міжнародній компанії та проведи літо з користю! 

Слід зазначити, що Andersen – це команда, яка створює якісне програмне забезпечення для клієнтів на всіх континентах, крім (поки що) Антарктиди.

 В Харкові проводиться навчання за такими напрямками: JavaScript, Java, .NET, iOS, Android.

 Важливо:

– компанія не проводить навчання “з нуля”

– рівень знання англійської мови Intermediate і вище обов’язковий (усна комунікація)

 Умови стажування:

– заняття за планом навчання під керівництвом індивідуального ментора;

– тривалість до 2 місяців (попередню оцінку тривалості зможе вказати ментор після вхідного технічного співбесіди);

– на час навчання – обладнання стажера (потрібен свій ноутбук);

– формат стажування: в офісі, повний робочий тиждень (5 днів, 8 годин на день).

 ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●  

ANDERSEN SUMMER INTERNSHIP 

Apply for an internship at an international company and enjoy your summer!

It should be noted that Andersen is a team that creates quality software for clients on all continents except (for now) Antarctica.

In Kharkiv, training is conducted in the following areas: JavaScript, Java, .NET, iOS, Android.

Important to know:

– the company does not conduct training “from scratch”

– the level of knowledge of the English language should be Intermediate and above (for communication)

Internship conditions:

– lessons according to the training plan under the guidance of an individual mentor;

– duration up to 2 months (a preliminary estimate of the duration can be indicated by the mentor after the incoming technical interview)

– trainee equipment (you need your own laptop)

– internship format: in the office, full-time (5 days, 8:00 a day). 

Registration form: ↘

Детальніше

 

 

Дайджест проєктних пропозицій та подій 14.06.2021

YALANTIS GOLANG SCHOOL 

 Розпочато четвертий набір до Golang School, побудуй кар’єру разом з командою Yalantis

  ❗️ Реєстрація та виконання тестового до 21.06.21 включно

 Кількість учасників обмежена.

Початок занять: 6 липня 2021

Розклад: вівторок і четвер, з 19:00 до 21:00

Вимоги до учасників:

– розуміння back-end розробки (бажано php/python/ruby)

– розуміння та досвід використання REST API

– базове розуміння основ Golang буде плюсом

– досвід роботи з Git і Gitflow

– знання англійської мови на рівні Intermediate і вище

– бажання вчитися

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●  

 YALANTIS GOLANG SCHOOL 

 Started fourth enrollment at Golang School, build your career with the Yalantis team.

❗️ Registration and test execution by 21.06.2021

The number of participants is limited.

Beginning of classes: July 6, 2021

Schedule: Tuesday and Thursday from 19:00 to 21:00

 Requirements for participants:

– understanding the back-end of development (preferably php / python / ruby)

– understanding and experience of using REST API

– a basic understanding of Golang basics (would be an advantage)

– experience with Git and Gitflow

– knowledge of English, Intermediate level and above

– desire to study

 Details: ↘

Детальніше

 

 

Дайджест проєктних пропозицій та подій 14.06.2021

SALESFORCE ONLINE PROGRAM ВІД ЕРАМ

 Бажаєте спробувати щось нове? Можливо напрямок Salesforce це те, що тобі потрібно. Приєднуйся до онлайн програми від ЕРАМ та стань крутим спеціалістом.

 Salesforce – це екосистема рішень для бізнесу та один з лідерів ринку CRM-систем. Salesforce спеціалісти можуть легко моніторити фінансові процеси бізнесу, створювати бази даних та навіть розробляти власні сервіси на базі хмарного сховища Salesforce з використанням мови Apex.

 ❗️ Дедлайн: 23 червня

 Вимоги до кандидатів:

  • знання архітектури реляційних баз даних, принципи ООП, SQL на базовому рівні;
  • знати будь-яку з мов програмування (Java, JavaScript);
  • орієнтуватися в основних типах алгоритмів та структур даних;
  • англійська мова на рівні А2+ та вище.

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

  SALESFORCE ONLINE PROGRAM ВІД ЕРАМ  

 Do you want to try yourself in a new sphere? Salesforce referral is what you need. Join online programs from eras and become a cool specialist.

 Salesforce is an ecosystem of business solutions and one of the leaders in the CRM systems market. Salesforce professionals can easily monitor financial business processes, create databases and even develop their own services based on the Salesforce cloud storage using the Apex language.

❗️ Deadline: 23 of June

 Requirements for candidates:

 • knowledge of the architecture of relational databases, the principles of OOP, SQL at a basic level;
 • knowledge of any programming language (Java, JavaScript)
 • navigate the basic types of algorithms and data structures;
 • English at level A2 +.

More information: ↘

Детальніше

 

Відділ перспективного розвитку
ХНУРЕ, Корпус «І», п.6, к.624
devoffice@nure.ua

 

     linkedin_socialnetwork_20684.png        instagram_socialnetwork_20686.png        facebook_socialnetwork_20691.png